Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 6 tot 8 weken, overleg. Dit overleg gaat over veelal beleidsmatige zaken als de besteding van geld en middelen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, formatie van het team van leerkrachten en de lesmethoden.

Het gemeenschappelijke belang van personeel, ouders en leerlingen is de kracht van de school. Maar er zijn natuurlijk ook belangentegenstellingen. Ouders hebben belang bij kwalitatief goed onderwijs en personeel heeft belang bij een goede rechtspositie. Conflicten zijn dan soms onvermijdelijk, omdat zowel leerkrachten als ouders mogelijkheden willen hebben voor controle op de inhoud en de vormgeving van het onderwijs aan de kinderen. De MR is een beleidsorgaan en kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bevoegd gezag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie van de school en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schooltijden, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

De medezeggenschapsraad geeft ook regelmatig gevraagd en ongevraagd advies. In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over het aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. Deze rechten zijn allemaal in de wet vastgelegd. Zie ook medezeggenschapsraad en Inos.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding, elk bestaande uit 4 personen. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. U kunt de MR-leden aanspreken op school of een email sturen naar: kbsdeeersterith_mr@inos.nl

Oudergelding in de MR:

  • Pierre van Veggel (voorzitter)
  • Drik Groenendaal
  • Marjan Veuger
  • Jeroen Vos

Personeelsgeleding in de MR:

  • Roel van Gastel
  • Sylvana Meertens
  • Megan Dekkers