Kwaliteit

Het laatste inspectierapport dateert uit schooljaar 2015-2016

Alle cijfermatige gegevens van de school zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Daar vindt u onder andere de uitslagen van Cito-eindtoets uit groep 8 van de laatste jaren, de uitstroomgegevens van de school en leerlingaantallen. De bedoeling is om met deze gegevens scholen onderling te kunnen vergelijken. De gegevens zijn aangeleverd door het Ministerie van Onderwijs en verder aangevuld met schoolgegevens.

De kwaliteit van ons onderwijs waarborgen wij door zelf audits af te nemen volgens de standaard van ons bestuur. Leerkrachten bezoeken elkaar aan de hand van een lijst met kwaliteititems. Deze lijst wordt met de teams kritisch bekeken en samen worden er doelen omschreven voor een volgende periode. De bezoekende leerkracht wordt ook extern begeleid om objectief te blijven in het oordeel.

Iedere twee jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel. De bevindingen van dit onderzoek gebruiken wij om beleid te formuleren en actieplannen te maken. Samen met alle resultaten wordt een beleidsplan gemaakt. Dat beleidsplan heeft een duur van vier jaar. Het blijft een levend document en wordt regelmatig bijgesteld.